Over het project LifeWise

Middin en Cordaan zijn in februari 2016 (met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds) een project gestart om te komen tot een toetsbaar en overdraagbare werkwijze voor de begeleiding van LVB-cliënten met bijkomende complexe problematiek in de grote stad (Middin is werkzaam in Den Haag en Rotterdam, Cordaan in Amsterdam).

Onderzoek methodisch kader LifeWise

Het Vumc (nu het Amsterdam Universitair Medisch Centrum), afdeling Metamedica, kreeg de opdracht onderzoek te doen: naast een literatuurstudie werden interviews afgenomen met begeleiders en cliënten (totaal 27) over hun ervaringen. Dit is verwerkt in een uitgebreid rapport.

Op basis van dit onderzoek hebben Middin en Cordaan het methodisch kader . Het bestaat uit 16 handvatten verdeeld over 4 pijlers; met Lifewise wordt de huidige werkwijze van Middin en Cordaan vastgelegd.

Onderzoek toepassing LifeWise in de praktijk

In vervolgonderzoek door het Amsterdam UMC is gekeken naar de toepassing van LifeWise in de praktijk. LifeWise fungeert als een kompas voor begeleiders, blijkt uit dit onderzoek (fase 2) van Amsterdam UMC (november 2018). Het helpt hen een afweging te maken wat ‘goed is om te doen’, voor de cliënt in een bepaalde situatie en op een bepaald moment. Daarnaast wordt het feit dat er nu een gezamenlijk begrippenkader is, zeer positief ervaren. Communicatie onderling maar ook met de cliënt en zijn netwerk, inclusief andere hulpverleners, wordt daardoor makkelijker.

Onderzoek rol jobcoaches : JobWise (2021)

Het Amsterdam UMC heeft in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing aanvullend onderzoek gedaan naar de begeleiding van clienten met LVB+ naar werk door Middin en Cordaan: JobWise.

JobWise is een vervolg op LifeWise. Eén van de pijlers van LifeWise is ‘inbedden’. Hieronder valt ook het begeleiden van cliënten naar betekenisvol(le) werk/daginvulling. Met JobWise is onderzocht wat succesvol is in de begeleiding van cliënten met een LVB+ (bij Middin en Cordaan) naar werk.

Conclusie: jobcoaches spelen een belangrijke verbindende rol bij het begeleiden van cliënten met LVB+ naar betekenisvol(le) werk/daginvulling. Een jobcoach die begrijpt hoe iemand met LVB+ denkt en handelt, is een essentiële schakel tussen de client en een werkgever. Jobcoaches leggen hiervoor verbindingen. Hoe ze dat doen is door de onderzoekers beschreven in een aantal kernbegrippen: doen, inleven, ondersteunen, vertalen, aanhouden, behartigen en reflecteren.

Onderzoek effectiviteit LifeWise in de praktijk (2024)

Door het gebruik van LifeWise ervaren begeleiders meer zekerheid en vertrouwen in de begeleiding van (jong)volwassenen met een LVB+. Dat blijkt uit het onderzoek van Significant Middin en Cordaan. De grondleggers van LifeWise wilden weten welke invloed LifeWise heeft op het verminderen van handelingsverlegenheid bij begeleiders van (jong)volwassenen met een LVB+. Uit het onderzoek van Significant blijkt dat begeleiders beter in staat zijn om (jong)volwassenen met een LVB+ te begeleiden door de kennis en interventies die laagdrempelig beschikbaar zijn gemaakt via LifeWise.

Het gaat hierbij om een combinatie van kennis en vaardigheden, maar ook om subtiele veranderingen in de houding van begeleiders en de samenwerking onderling. Het spreken van dezelfde ‘taal’, leren en reflecteren en de beschikbare tools die kunnen worden ingezet bij complexe casuïstiek, spelen hierbij een grote rol.

Danielle Dijs, projectleider LifeWise, vertelde eerder over het belang van dit onderzoek in een interview met het Zorgondersteuningsfonds, dat het onderzoek mogelijk maakt.