Voor wie

Het methodisch kader LifeWise is in eerste instantie bedoeld voor begeleiders die met LVB-cliënten met bijkomende ernstige psychosociale problematiek in de grote stad werken. Daarnaast kan LifeWise ook een meerwaarde hebben voor verwijzers, omdat zij zo gerichter cliënten kunnen verwijzen.

Kenmerkend voor de begeleiding van LVB-ers is dat ’geen dag hetzelfde is’. Er wordt van de begeleiders een hoge mate van aanpassingsvermogen en creativiteit verlangd. Ze moeten kunnen inspelen op de situatie die steeds verandert.

Dat is soms lastig: onder meer door onvoldoende kennis, angst en toenemende complexiteit in ondersteuning is er een reëel risico op handelingsverlegenheid. Daarnaast ervaren begeleiders vaak een gebrek aan een duidelijk handelingskader, wat maakt dat ze al snel op intuïtie en ervaring terugvallen; die heel verschillend kunnen zijn per begeleider.

Daar komt bij dat een groot deel van de professionals die in het werkveld werken, geen structurele opleiding heeft gevolgd die gericht is op deze doelgroep. De reden daarvoor is simpel: een dergelijke opleiding is niet beschikbaar. Maar hier is wel grote behoefte aan.

Middin en Cordaan werken aan een opleidingsprogramma voor begeleiders, dat de komende maanden wordt uitgevoerd.