Wat is LifeWise

LifeWise is een methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB in de grote stad, die bijkomende complexe psychosociale problematiek hebben: onaangepast gedrag, criminaliteit, agressie, verslavingen, schulden et cetera.

LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk.

De naam verwijst naar het dynamische leven in de stad, dat complexe problematiek voor de cliënt met zich mee brengt. LifeWise biedt begeleiders verschillende handvatten om de cliënt echt verder te kunnen helpen. Van streetwise naar LifeWise.

Werkwijze
Het ontwikkelde methodisch kader van Middin en Cordaan biedt concrete handvatten aan begeleiders om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Het geeft de hoofdlijnen van de werkwijze aan. Het biedt ruimte voor flexibiliteit in de toepassing ervan, want het begeleiden van een persoon met LVB met bijkomende complexe problematiek is altijd  ‘maatwerk’.

Met het beschrijven en onderbouwen van de huidige begeleidingspraktijk in een methodisch kader worden de interventies en werkwijzen toetsbaar en overdraagbaar. Daarnaast: in het methodisch kader zijn begeleiding en behandeling nu in één werkwijze gecombineerd, wat ook een toegevoegde waarde is voor onder andere verwijzers.

Vier pijlers
Het methodisch kader biedt begeleiders handvatten om hun werk goed uit te kunnen oefenen. De begeleider is namelijk de motor en het hart van het begeleidingstraject. De voorwaarden om professioneel te kunnen handelen in relatie tot deze doelgroep zijn: vakkennis, authenticiteit, reflectie op het eigen werk, teamwerk, kritische feedback en integriteit.

Het doel is om het leven van de cliënt te stabiliseren en cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk, maatschappelijke participatie en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar vormen de basis van zelfstandigheid.

De werkwijze weerspiegelt het proces, geen fasen of stappen. Dit betekent dat er geen strakke scheiding bestaat bij het toepassen van diverse handvatten en pijlers en ook geen vaste chronologie.

Het kader is opgebouwd uit 16 handvatten, die in 4 pijlers ingedeeld zijn: Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden.
Per pijler zijn er vier handvatten te onderscheiden.

Verbinden
Begeleiders gaan een werkrelatie aan met de cliënt, werken met hem of haar samen, zorgen voor nabijheid en zijn betrokken (ook op afstand).

 

 

Stabiliseren
Rust – een groot goed, dat in de levens van personen met LVB maar al te vaak ontbreekt. LifeWise heeft als belangrijk doel om het leven van de cliënt met de cliënt samen te stabiliseren. De cliënt blijft daarbij aan het roer.

 

Ontwikkelen
LifeWise ziet het als een belangrijke taak voor begeleiders om de algemene sociale (omgangs)regels mee te geven aan de cliënten, en de cliënt actief te ondersteunen om deze regels eigen te maken. Belangrijk onderdeel daarin is psycho-educatie: de cliënt en zijn netwerk meenemen in de consequenties van eigen beperkingen, of van eigen keuzes. Ook het ontwikkelen van andere vaardigheden valt onder deze pijler.

Inbedden
De persoon met LVB leeft zélf zijn of haar leven. Daarom is het belangrijk steeds aandacht te hebben voor het overdragen van de professionele betrokkenheid naar meer informele ondersteuning. Ook het vertalen van de complexe wereld om de cliënt heen naar begrijpelijke adviezen en informatie, ook voor de omgeving van de cliënt, is belangrijk.

 

Per handvat wordt in het methodisch kader aangegeven hoe Middin en Cordaan dat doen en welke voorwaarden er nodig zijn (kennis, opleiding, faciliteiten, tijd).