Waarom een methodisch kader

Ontwikkelingen maatschappij
Er is een aantal trends te zien, waardoor er steeds meer vraag is naar gespecialiseerde begeleiding van LVB-cliënten. De doelgroep wordt complexer én de maatschappij wordt complexer. De groep zelf groeit niet (althans dit blijkt niet uit cijfers), maar is wel steeds beter in beeld en er is steeds meer erkenning als speciale doelgroep.

Een aantal maatschappelijk ontwikkelingen spelen hierbij een rol:
• het verdwijnen van eenvoudige banen door de snelle technologische ontwikkeling;
• een hoger opleidingsniveau, dat vereist is voor het uitoefenen van veel beroepen;
• de toename van de snelheid en intensiteit van handelingen in ons alledaagse leven;
• de groeiende anonimiteit van de maatschappij; waar autonomie het vangnet van saamhorigheid heeft vervangen
• de toegenomen digitalisering in de maatschappij.

Middin en Cordaan en begeleiding LVB-cliënten
Middin en Cordaan bieden beiden ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek. Deze mensen zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverlening, vallen vaak uit en ontvangen soms zorg binnen een strafrechtelijk kader. De vraag naar ondersteuning voor deze doelgroep neemt toe.

De organisaties hebben samen drie van de vier grote steden – Middin in Den Haag/Rotterdam en Cordaan in Amsterdam) – als werkgebied met als kenmerken onder andere de grote bevolkingsdichtheid, een grote diversiteit binnen de doelgroep, een complexe infrastructuur en een omgeving waarin gedrag snel kan leiden tot maatschappelijke overlast.

Middin en Cordaan bieden diverse vormen van ondersteuning aan mensen met een LVB. Zoals woonlocaties, dagbesteding, ambulante begeleiding, specialistische begeleiding, trefpunten en gezinsondersteuning. Bekijk het overzicht van onze producten en diensten.

Vergelijkbare werkwijze
Middin en Cordaan hebben dus in de afgelopen jaren werkenderwijs de nodige expertise ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende problematiek in de context van de grote stad. Ze hebben een vergelijkbare werkwijze en boeken hiermee ook successen. Kenmerken van de werkwijze van Middin en Cordaan zijn: aanwezig zijn, erkennen, hartelijk zijn en grenzen kunnen stellen in de relatie.

De resultaten van deze werkwijze worden zowel intern als door verwijzers zoals gemeenten en justitiële partners, erkend. We hebben een aantal gevraagd hun mening te geven.

De succesvolle werkwijze van Middin en Cordaan was echter tot nu toe nog niet vastgelegd.

De behoefte aan het vastleggen van de werkwijze groeide echter. De problematiek rond cliënten met LVB in de grote steden staat namelijk steeds nadrukkelijker op de agenda en cliënten met LVB hebben steeds meer behoefte aan effectieve professionele begeleiding.

Resultaat methodisch kader LifeWise
Het methodisch kader zal naar verwachting bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt en diens verwanten. Middin en Cordaan kunnen de kwaliteit van de hulpverlening nog beter maken door de eenduidige werkwijze van de begeleiders via het methodisch kader.

Door de goede, methodische en overdraagbare werkwijze neemt het welzijn van cliënten toe en de maatschappelijke overlast af: hinderlijk gedrag neemt af waardoor er minder maatschappelijke overlast is. Doordat cliënten minder vaak in problemen komen nemen maatschappelijk problemen zoals onaangepast gedrag, criminaliteit, schulden problematiek, overlast en misbruik af.